“Business intelligence is geen ICT-speeltje maar een voorwaarde voor innovatie binnen de organisatie”

“Wonen Zuid is ambitieus. We willen groei bij een gelijkblijvende werkorganisatie. Dit kunnen we alleen maar faciliteren als we zaken efficiënter regelen. Dat doe je met ICT-innovatie waarbij de kwaliteit van data een belangrijk aspect is.”

Albert van Heugten, verantwoordelijk voor de informatievoorziening en de automatisering bij de Limburgse woningcorporatie, hecht waarde aan het werken volgens architectuur en standaardisatie van de informatiehuishouding, bij een hoge datakwaliteit. ICT-vernieuwingen zoals business intelligence moeten dit faciliteren. Op het pad van verandering en innovatie helpt CNS de corporatie al ruim zestien jaar. Albert reageert op een aantal stellingen.

Business intelligence of olifantenpaadjes?
“Business intelligence is niet het speeltje van de ICT-afdeling maar juist van waarde voor de hele organisatie. Aan ICT’ers de taak om de organisatie mee te nemen in het gebruik en de voordelen van business intelligence. De mensen die de olifantenpaadjes blijven lopen omdat ze dat al jaren zo naar tevredenheid doen, moeten bij de hand worden genomen. Want zonder vernieuwing komen we er niet. ICT moet zich daarbij verhouden tot de business om tot een goede samenwerking te komen.
Wonen Zuid is voor CNS een van de early adopters die meewerkt aan de verdere ontwikkeling van het nieuwe rapportageplatform met Power BI. We zijn nu doende met validatie van de eerst verkregen rapportages. In het project en in de tool zelf zitten veel innovatiekracht. Straks kan iedere medewerker bij ons er zelfstandig mee werken. Het vereist wel vanuit de IT-organisatie aandacht en ondersteuning, bij ons in de persoon van een adviseur Informatievoorziening die de collega’s ondersteunt in het gebruik van BI.”

Maatwerk of standaardisatie?
“We staan aan de vooravond van grote ontwikkelingen als het internet of things en de toepassing van sensortechnologie in onze woningen, maar ook andere beheervormen dienen zich aan naast meer benchmarks vanuit de overheid. Daarmee krijgen we in de branche een stimulans om onze processen te standaardiseren, te werken langs architecturen en standaarden zoals CORA (Corporatie Referentie Architectuur) en VERA (Volkshuisvesting Enterprise Architectuur) waarbij de koppelvlakken tussen de systemen onderling worden uitgewerkt. De tijd van maatwerk per organisatie ligt achter ons. Systemen en/of rapportages op basis van maatwerk zijn niet meer te financieren. Daarom is het belangrijk dat woningcorporaties samen optrekken in CORA en VERA. We kunnen beter samen, bijvoorbeeld bij CNS, aan ontwikkelingen meewerken en meebetalen, dan dat we ieder voor ons zelf aan de gang blijven.

Wonen Zuid wil goede woningen in leefbare wijken. Drie kernwaarden zijn in onze organisatie daarbij van belang: samenwerken, ondernemerschap en klantgerichtheid. Uiteindelijk moeten we ons realiseren dat we dankzij de huurders bestaan en ons werk dus voor hen doen, op basis van hun woonwensen. Als we dit gegeven terugbrengen naar data, is het evident dat wij als corporatie veel van onze klanten weten, maar die kennis meestal verpakken in operationele processen en traditionele systemen. Het meten van kwaliteit en het meten van diensten en de waarde die de klant daaraan geeft, zijn veel lastiger. Daarom weten we dat het belangrijk is om meer kennis te verzamelen van je klanten. De driehoek CRM, sales en marketing helpt ons daarbij. Aspecten als kwaliteit, betaalbaarheid en leefbaarheid zijn namelijk elementen die vol zitten met data. Het gaat daarbij niet alleen om een veelvoud, maar ook om een grote verscheidenheid aan interne data. Vergeet bijvoorbeeld niet de demografische gegevens.”

Kostendruk versus IT-innovatie?
Je ziet aan de ene kant dat er kostenbeheersing of kostendruk ontstaat als het om IT-investeringen gaat, en aan de andere kant zie je dat de IT-mogelijkheden ogenschijnlijk onbeperkt zijn. Er komen daarnaast ook steeds meer vragen richting IT. Dan komen er business cases op tafel waarin we de kosten tegen de baten afwegen, en we de efficiency voor de organisatie in kaart brengen. Loont het dus om te investeren in automatisering, waardoor er tijd vrijkomt om het beter te doen op andere terreinen die ook aandacht vragen? Als je meer wilt doen met minder mensen is dat wel een optie.

Een goede informatievoorziening zie ik als een business enabler, dus als een noodzaak voor het behalen van bedrijfsdoelstellingen en zelfs voor het creëren van nieuwe kansen. Zonder innovatie plaats je jezelf uiteindelijk uit de markt.”

Datakwaliteit of een Excelletje?
“We willen natuurlijk de goede data op het goede moment hebben, voor wie dan ook in de organisatie. De servicedeskmedewerker in gesprek met de klant heeft andere gegevens nodig dan de leidinggevende van dat team. En een directielid kijkt weer door een andere bril naar informatie. We moeten het wisselen van de verschillende brillen dus makkelijk maken door het leveren van relevante data. In de praktijk betekent dat je op basis van één set data alle vraagstukken weet in te vullen. Die dataset is het resultaat van meerdere systemen die in samenhang de informatievoorziening vormgeeft. En dat zijn de zaken waarmee CNS ons goed helpt, en proactief over meedenkt.

Het resultaat is dat we vanuit een verkokerde automatiseringsomgeving de bronnen verbinden en ontsluiten naar een datawarehouse dat slimme rapportages mogelijk maakt. Die rapportages zijn intern relevant maar ook extern richting klant of naar de overheid. De kwaliteit van data is daarom belangrijk, niet in een Excelletje maar in de kern van de systemen. Met betrouwbare data houd je het schip op koers.”

Samenvatting

Woningcorporatie met 14.000 woningen in Zuid– en Midden– Limburg.

Toepassingen

 • Leegstand
 • Betalingsgedrag
 • Passend Toewijzen
 • Staatssteunregeling
 • Huursombenadering
 • Niet-Planmatig Onderhoud
 • Planmatig Onderhoud
 • Financieel
 • Portefeuillemonitor
 • Woningwaarderings stelsel

Producten

 • DQ Monitor
 • Woningwaarderings stelsel
 • Connected reports

Koppelingen

 • Cegeka Dynamics Empire
 • Aareon Treasury